Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Waarom een cliëntenraad?

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen. Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van de zorginstelling over een aantal zaken die van belang zijn voor cliënten. De cliëntenraad is dus een medezeggenschapsorgaan.

Wie zit er in een cliëntenraad?

In de cliëntenraad zitten mensen die zich verbonden voelen met het reilen en zeilen van de zorginstelling. Dit kunnen familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, cliënten en niet-cliënten zijn. De samenstelling wordt in ieder geval niet door de zorginstelling bepaald en medewerkers van de zorginstelling zitten dan ook niet in de cliëntenraad.

Wat doet een cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. De raad is een spreekbuis voor de cliënten en onderhoud dus nauw contact met zowel cliënten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers, alsook met de directie van de zorginstelling.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert gemiddeld 2 keer per jaar en heeft gemiddeld 2 keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht/Directie.  

De cliëntenraad laat zich regelmatig informeren door mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het beleid van de zorginstelling. Dit kunnen specialisten zijn, interne kwaliteitsmedewerkers of anderen. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn in principe openbaar.

Wat wil de cliëntenraad bereiken?

De cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van cliënten te waarborgen en streeft ernaar, dat alle cliënten het gevoel hebben dat zij zorgvuldig worden behandeld.   

Wat kan uw bijdrage zijn aan het werk van de cliëntenraad?

Om deel te nemen in een cliëntenraad hoef je niet gestudeerd te hebben. U kunt de volgende algemene criteria aanhouden:

  1. direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening

  2. cliëntenbelang voorop stellen

  3. onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang

  4. gemotiveerd zijn

  5. kunnen samenwerken

  6. voldoende tijd en inzet hebben

  7. kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Verder heeft een cliëntenraad mensen nodig die ook een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, secretariële vaardigheden of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! In principe vormen alle cliënten van Safa Zorg de achterban van de cliëntenraad en contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap. Om goed te kunnen functioneren moet de cliëntenraad immers gevoed worden door degenen voor wie de raad in het leven is geroepen. Een cliëntenraad die ‘van alles wat’ in huis heeft en daar een goed team van weet te smeden, kan optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de kwaliteit van leven van cliënten.